Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Quyết định số 27/2006/QĐ-BTM

BỘ THƯƠNG MẠI

-------

Số: 27/2006/QĐ-BTM

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của các đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh


BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các tổ chức trực thuộc Cục Quản lý cạnh tranh gồm:

1. Ban Điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh

2. Ban Giám sát và quản lý cạnh tranh

3. Ban Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh

4. Ban Bảo vệ người tiêu dùng

5. Ban Xử lý chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

6. Ban Hợp tác quốc tế

7. Văn phòng Cục

8. Văn phòng đại diện Cục tại thành phố Đà Nẵng

9. Văn phòng đại diện Cục tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Điều 4. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trương Đình Tuyển

 

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật