Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Quyết định số 82/2010/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

Số: 82/2010/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về chế độ bồi dưỡng đối với Thành viên Hội đồng cạnh tranh kiêm nhiệm

và người tiến hành, tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần

____________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 01 tháng 7 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành viên Hội đồng cạnh tranh kiêm nhiệm do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm thực hiện hoạt động xử lý, giải quyết khiếu nại đối với vụ việc cạnh tranh liên quan đến các hành vi hạn chế cạnh tranh được bồi dưỡng 800.000 đồng/người/1 tháng (tám trăm nghìn đồng).

Điều 2. Chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành tố tụng cạnh tranh và người tham gia tố tụng cạnh tranh được quy định như sau:

1. Chủ tọa phiên điều trần được bồi dưỡng 100.000 đồng/1 ngày (một trăm nghìn đồng);

2. Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Điều tra viên tham gia phiên điều trần được bồi dưỡng 50.000 đồng/1 ngày (năm mươi nghìn đồng);

3. Thư ký phiên điều trần được bồi dưỡng 50.000 đồng/1 ngày (năm mươi nghìn đồng);

4. Giám định viên được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời, cảnh sát bảo vệ phiên điều trần được bồi dưỡng 50.000 đồng/1 ngày (năm mươi nghìn đồng);

5. Phiên dịch được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời đến phiên dịch tại phiên điều trần được bồi dưỡng 50.000 đồng/1 ngày (năm mươi nghìn đồng) đến 500.000 đồng/1 ngày (năm trăm nghìn đồng);

6. Nhân chứng được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh triệu tập đến phiên điều trần được bồi dưỡng là 30.000 đồng/1 ngày (ba mươi nghìn đồng).

Giám định viên, phiên dịch và nhân chứng được thanh toán chi phí đi lại khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Nguồn kinh phí để chi trả chế độ bồi dưỡng trách nhiệm đối với Thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng cạnh tranh và chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Công thương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 4. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật